We (Praktikatűzvédelem WEBSHOP) use cookies to give you the best online experience. By using our website you agree to our use of cookies in accordance with our cookie policy. More information
Nyitvatartási idő
Our E-commerce store receives your orders 24/7,
Our store opens in %s:%s minutes
If you have a question before opening, send us an email.

Data management policy

Adatvédelmi nyilatkozat

A webáruház üzemeltetője a Felhasználók és Vevők adatait a hatályos jogszabályi előírásokat betartva kezeli. Megrendeléskor kizárólag azokat az információkat kérjük a Vevőtől, amelyek melyek a szolgáltatás nyújtásához technikailag elengedhetetlenek (számlázás, szállítás).

A kezelt adatokat harmadik félnek nem adja át, kivéve:

 • azokban az esetekben, amikor a hatályos jogi szabályozás alapján kötelező adatszolgáltatásra van szükség (kormányzati hatóságoknak, idézésnek, bírósági végzésnek megfelelő kötelezettség, stb.)
 • a harmadik fél cégünk alvállalkozójaként működik együtt, pl. futárszolgálatok.

Egyéb esetekben harmadik félnek csak és kizárólag az Felhasználó és Vásárló előzetes engedélyével történik az információk harmadik félnek történő átadása.

A webáruház üzemeltetője kéretlen hírlevelet a későbbiekben sem küld a Felhasználók/Vásárlók részére!

A Felhasználó/Vevő a webáruház használatával, regisztrációjával hozzájárul, hogy adatait az üzemeltető a fent megjelölt cél érdekében kezelje, tárolja.

A Felhasználó/Vevő az adatkezeléshez történő hozzájárulását bármikor módosíthatja, visszavonhatja, vagy kérheti személyes adatainak módosítását, törlését, illetve tájékoztatást kérhet az adatkezelésről.

Adatkezelő

Adatkezelő megnevezése: Praktika Tűzvédelmi Kft. (a továbbiakban: Adatkezelő)
Adatkezelő székhelye és levelezési címe: 7100 Szekszárd, Mátyás király u. 4/B.
Adatkezelő e-mail címe: infopraktika@tolna.net
Adatkezelő telefonszáma/fax: +3674 315924
Honlap: http://praktikatuzvedelem.hu/

Regisztrációval, megrendeléssel és számlázással kapcsolatos adatkezelés

Kezelt adatok köre: megrendelő neve, szállítási és számlázási címe, telefonszáma, e-mail címe, cégek és vállalkozók esetén adószáma
Adatkezelés célja: az adásvételi szerződés megvalósítása, teljesítése, számlázás, vásárlói kapcsolattartás, szerződéssel kapcsolatos utólagos panaszok kezelése.
Az adatkezelés időtartama: Vevő írásbeli kérésére történő törlésig.
Az adatkezelés jogalapja a Vevő hozzájárulása, hozzájárulása visszavonása esetén az Adatkezelőt terhelő (Szt-ben megfogalmazott) jogi kötelezettség teljesítése.
Amennyiben hozzájárulását visszavonja, az Adatkezelő jogosult a számla kiállítása során megismert személyes adatait 8 évig megőrizni.

Szállítással kapcsolatos adatkezelés

Kezelt adatok köre: megrendelő neve, szállítási címe, telefonszáma
Az adatkezelés célja: szerződés teljesítése, kiszállítása
Az adatkezelés időtartama: az adatkezelő (futárszolgálat) a megrendelt áru kiszállításáig kezeli az adatokat
Az adatkezelés jogalapja a Vevő hozzájárulása.

Könyveléssel kapcsolatos adatkezelés

Kezelt adatok köre: megrendelő neve, számlázási címe, telefonszáma, adószáma
Az adatkezelés célja: számviteli bizonylatok könyvelése, könyvelt dokumentumok megőrzése
Az adatkezelés időtartama: a hatályos szabályozásnak megfelelő időtartamban (8 év)

Az adatok feldolgozása és tárolása

1. A személyes adatok tárolására irányuló adatfeldolgozás

 • Adatfeldolgozó neve: Netfort Bt.
  Adatfeldolgozó székhely és levelezési cím: 7900 Szigetvár, Szent István ltp. 17. IV/25.
  Adatfeldolgozó e-mail címe: info@netfort.hu
  Adatfeldolgozó cégjegyzékszáma: 02-06-070868
  Adatfeldolgozó adószáma: 21425893-2-02

Írásbeli szerződés alapján az Adatfeldolgozó az Adatkezelő megbízásával az adatok tárolását végzi, annak megismerésére, továbbítására nem jogosult.

2. Szállítással kapcsolatos adatfeldolgozói tevékenység

 • Az adatfeldolgozó megnevezése: Magyar Posta Zrt.
  Adatfeldolgozó székhelye: Budapest,Dunavirág utca 2-6.
  Adatfeldolgozó levelezési címe: Magyar Posta Zrt. Ügyfélszolgálati Igazgatóság 3512 Miskolc
  Adatfeldolgozó telefonszáma:  MPL szolgáltatásokkal kapcsolatban: +361 3337777
  Adatfeldolgozó e-mail címe: MPL szolgáltatásokkal kapcsolatban: customer.service@posta.hu
 • Adatfeldolgozó megnevezése: PR-Futárszolgálat Kft.
  Adatfeldolgozó székhelye: 7100 Szekszárd, Tartsay V. u. 26.
  Adatfeldolgozó telefonszáma: +3620 3887978
  Adatfeldolgozó e-mail címe: prtransz@tolna.net

A futárszolgálatok írásbeli szerződés alapján közreműködnek a megrendelt termékek kiszállításában, melynek során a Vevő nevét, szállítási címét, telefonszámát a csomag kiszállításának időtartamáig jogosultak kezelni.

3. Online fizetéssel kapcsolatos adatfeldolgozói tevékenység

 • Adatfeldolgozó neve: OTP Bank Nyrt.
  Adatfeldolgozó székhelye: 1051 Budapest, Nádor utca 16.
  Adatfeldolgozó telefonszáma: +361/20/30/70) 3 666 666

Adatfeldolgozó az Adatkezelővel kötött írásbeli szerződés szerint közreműködik a megrendelés végösszegének átutalással történő kiegyenlítésével kapcsolatos folyamatban. melynek során Adatfeldolgozó a Felhasználó/Vevő nevét és bankszámla számát, a hatályos szabályozásnak megfelelő időtartamban kezeli.

4. Könyveléssel kapcsolatos adatfeldolgozói tevékenység

 • Adatfeldolgozó neve: Újhegyi Ágnes e.v.
  Adatfeldolgozó székhelye: .
  Adatfeldolgozó telefonszáma: +3670 3131522
  Adatfeldolgozó e-mail címe: lukacsani@gmail.com

Az Adatfeldolgozó az Adatkezelővel kötött írásbeli szerződés szerint közreműködik a számviteli bizonylatok könyvelésében, melynek folyamatában az Adatfeldolgozó az érintett nevét és címét, cég esetén adószámát a számviteli nyilvántartáshoz szükséges mértékben, a hatályos szabályozásnak megfelelő időtartamban kezeli, ezt követően haladéktalanul törli.

5. Adatbiztonság

Adatkezelő vállalja, hogy a birtokába kerülő személyes adatokhoz csak azon munkatársai, partnerei férjenek hozzá, akiknek a munkájához ezen adatok megismerése elengedhetetlenül szükséges.
Megfelelő biztonsági intézkedéseket hozott annak érdekében, hogy mind a papír alapú, mind az elektronikus formában tárolt személyes adatokat védje a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.
Az adatkezelés során az érintettet megillető jogok
Az adatkezelés időtartamán belül érintettet megilleti:

 • tájékoztatáshoz való jog
 • adatok módosításához való jog
 • adatok törléséhez való jog
 • adatok zárolásához való jog
 • tiltakozási jog

Tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről. Az Adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb 25 napon belül írásban, közérthető formában tájékoztatja Felhasználót/Vevőt a kezelt adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá hogy kik és milyen célból kapják/kapták meg az adatokat.
Kérheti adatainak módosítását, amennyiben azok a valóságtól eltérnek, vagy változtak. A módosítást az Adatkezelő legfeljebb 15 napon belül elvégzi.
Kérheti adatainak törlését, melynek az Adatkezelő legkésőbb 15 napon belül eleget tesz. A törlés joga nem teljesíthető abban az esetben, ha az Adatkezelőt törvény kötelezi az adatok további tárolására, illetve amennyiben Adatkezelő jogosult a személyes adatok további kezelésére (így például a számlázással összefüggésben).
Felhasználó/Vevő kérheti személyes adatainak zárolását, amennyiben a törlés sértené jogos érdekeit. A zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll a személyes adat törlését kizáró ok.

Személyes adatainak tárolása ellen Felhasználót/Vevő tiltakozhat:
•ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az Adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező adatkezelés esetén és az Infotv. 6. § (5) bekezdésében foglalt esetben;
•ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása – az Ön hozzájárulása nélkül – közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik.
A tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül az adatkezelő megvizsgálja, amennyiben a tiltakozás megalapozott, az adatkezelést felfüggesztjük, melyről írásban tájékoztatjuk Önt. Amennyiben  az érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesítjük, a kérelem kézhezvételét követő 25 napon belül írásban vagy az érintett hozzájárulásával elektronikus úton közöljük a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait.

6. Jogorvoslati lehetőségek

Adatkezeléssel kapcsolatos jogainak érvényesítése érdekében fordulhat a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 22/c., levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5., telefon: +361 3911400, fax: +361 3911410, e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu, web: www.naih.hu)
Az adatkezelésre vonatkozó jogsértések esetén, vagy ha Adatkezelő nem teljesítette valamely kérelmét, akkor az Adatkezelővel szemben bírósághoz is fordulhat.

7. Adatvédelmi nyilvántartásba történő bejelentkezés

Adatvédelmi nyilvántartási szám: NAIH-

8. Adatkezelési tájékoztató módosítása

Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy az adatkezelési tájékoztatót módosítsa. A webáruház módosítás hatálybalépését követő használatával elfogadja a módosított adatkezelési tájékoztatót.