ÁSZF

Általános szerződési feltételek
Praktika Tűzvédelmi Kft. (www.praktikatuzvedelem.hu üzletág)
Általános Szerződés Feltételei

Az általunk forgalmazott termékekre hivatalos kereskedői státusszal rendelkezünk.
Minden termék, ami megtalálható a praktikatuzvedelem.hu weboldalunkon,új termék.
Minden termékre 1 év garancia.
A praktikatuzvedelem.hu oldalon található akciós árak 2012. január 1-től 2014. december 31-ig érvényesek.

A webáruházban feltüntetett árak bruttó árak, tartalmazzák a 27% ÁFA értéket! Az árváltozás jogát fenntartjuk!

A fogyasztót megillető elállási jogra vonatkozó tájékoztatás:
1. A fogyasztót elállási jog illeti meg.
2. A fogyasztó elállási jogát indoklás (külön magyarázat) nélkül gyakorolhatja.
3. A fogyasztó elállási jogát 20 munkanapon (vagy 30 naptári napon) belül gyakorolhatja.
4. Az elállási határidő a termék átvételekor kezdődik, illetve szolgáltatás esetén a szerződéskötéskor.
5. A fogyasztónak írásban történő elállás esetén elegendő, ha nyilatkozatát az elállási határidőn belül elküldi.
6. Elállás esetén a szolgáltató legkésőbb 30 munkanapon belül fizeti vissza a fogyasztó által kifizetett összeget.
7. A fogyasztót elállás esetén kizárólag a termék visszaküldésének költsége terheli.
8. A szolgáltató követelheti a fogyasztótól az áru nem rendeltetésszerű használatából eredő kárai megtérítését.
A szerződéskötés feltételeire vonatkozó tájékoztatás:
1. A megkötött szerződést iktatjuk, hozzáférhető.
2. A szerződés magyar nyelvű szöveg.


Elektronikus szerződéskötés lépései:
1. A terméket a "megrendelem" gombra kattintva teheti a kosárba.
2. A listaáron szereplő termékek esetében a kedvezmény mértékéke állítható. (lásd: Kedvezmények)
3. Tovább a rendelés feladásához.
4. A pénztárban lehetősége van regisztrálni, illetve regisztráció nélkül folytatni a vásárlást.
5. A piros csillaggal jelölt mezőket töltse ki. A megadott adatok szerint történik a számlázás és a kiszállítás.
6. Válassza ki a szállítás módját.
7. Válassza ki a fizetés módját.
8. Megrendelés feladása.
9. On-line rendelést követően Ön e-mail formájában egy visszaigazolást kap a megrendelés adataival.
10. A kiszállítással kapcsolatban Ön személyes visszaigazolást kap e-mailben.

Elállási jog

A honlapon illetve telefonon keresztül történt vásárlás esetén a vásárló az áru átvételét követő 30 napon belül indoklás nélkül elállhat a szerződéstől.
Amennyiben a vásárolt áru mellé a vásárló nem kap a 17/1999. (II.5.) Korm. rendelet 3.§-ában megjelöltek szerinti írásos tájékoztatót (azaz amennyiben a jelen Általános Vásárlási Feltételek nem tartalmaznak valamennyi, jogszabály által megkívánt követelményt), úgy az elállási jog az áru átvételének napjától számított 3 hónapon belül gyakorolható. Ha a tájékoztatásra három hónapon belül mégis sor kerül, az elállásra nyitva álló határidő attól a naptól kezdődik, amikor a tájékoztatót a vásárló ténylegesen kézhez kapta.
Írásban történő elállás esetén azt határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha a vásárló nyilatkozatát a határidő lejárta előtt elküldi.

Elállás esetén a kifizetett teljes vételár az elállási nyilatkozat eladó általi kézhezvételét követő 30 napon belül 100%-ban visszatérítésre kerül. A fogyasztót elállás esetén kizárólag a termék visszaküldésének költsége terheli.
Az elállási jog gyakorlása csak eredeti állapotának megfelelő, sértetlen, nem használt termékekre érvényes (használati utasítással ellátott áru az eredeti csomagolásban visszaküldve), ellenkező esetben, jogunkban áll az áru nem rendeltetésszerű használatából eredő kárunk megtérítését követelni.
Amennyiben a kiszállított termék a kicsomagolást követően nem nyeri el a vásárló tetszését, a kiszállítást követő 30 napon belül visszaküldheti a számlával együtt címünkre: 7100 Szekszárd, Csonka utca 10. Kérjük, az árut ne utánvéttel adja fel, mert az ilyen módon visszaküldött csomagokat nem áll módunkban átvenni. Az áru ellenértékét bankon keresztül utaljuk vissza. Garanciánk csak sértetlen, nem használt termékekre érvényes.
A termékek esetleges cseréjét, alkatrészek pótlását postai úton illetve futárszolgálattal bonyolítjuk. Kérjük, ilyen igénye esetén forduljon ügyfélszolgálatunkhoz +36 74 315 924-es telefonszámon, vagy levélben a 7100 Szekszárd, Csonka utca 10. címen.

I. Általános rendelkezések
1. A jelen ÁSZF (a továbbiakban: „ÁSZF") irányadók a Vevő Praktika tűzvédelmi Kft., www.praktikatuzvedelem.hu üzletág elérhetőség: www.praktikatuzvedelem.hu (7100 - Szekszárd, Csonka u. 10.)Cégjegyzékszám: 17-09-006038 (Tolna Megyei Bíróság Cégbírósága) Adószám: 14016709-2-17 (a továbbiakban: „Eladó") közötti áru-kiskereskedelmi, adásvételi szerződések esetén. A Vevőnek természetes vagy jogi személynek kell lennie (a továbbiakban: „Vevő").
2. Az Eladó által bármely Vevővel kötött minden kereskedelmi ügylet, áru vagy szolgáltatás adásvételére illetve nyújtására irányuló szerződés a jelen ÁSZF hatálya alá tartozik, és a jelen ÁSZF-et hivatkozás útján bele kell foglalni minden olyan szerződésbe, amely a Praktika tűzvédelemi Kft. és a Vevő között jön létre, továbbá az Eladó által a Vevőnek küldött minden írásbeli (elektronikus) árajánlatba. Amennyiben az egyedileg kötött szerződés és az ÁSZF valamely rendelkezése között ellentmondás van, a konkrét egyedi szerződési rendelkezést kell alkalmazni a felek jogviszonyára.
3. Azt a Vevőt, aki megrendelést ad a Praktika tűzvédelemi Kft. -nek, úgy kell tekinteni, hogy ismeri a jelen ÁSZF-et és az írásbeli megrendelés aláírásával elfogadta azt. A jelen ÁSZF az Praktika tűzvédelem www.praktikatűzvédelem.hu honlapján kerül a Vevők részére megismerhető módon közzétételére.
4. Az Eladó és a Vevő (a továbbiakban: „Felek") akár az adásvételi szerződésben, akár az írásbeli megrendelésben, illetve annak visszaigazolásában megállapodhatnak a jelen ÁSZF-től eltérő sajátos szerződési feltételekről, az ÁSZF egyéb rendelkezéseinek érintetlenül hagyása mellett. A jelen ÁSZF-től való eltérés vagy az arról történő lemondás csak írásbeli és a Felek által cégszerűen aláírt egybehangzó, kölcsönös nyilatkozat útján történhet.
5. Az Eladó és a Vevő között létrejött adásvételi szerződésekre az aláírás napján hatályban lévő ÁSZF rendelkezéseit kell alkalmazni. Amennyiben az ÁSZF rendelkezései módosításra kerülnek, a módosított rendelkezéseket a korábban kötött szerződésekre csak abban az esetben lehet alkalmazni, amennyiben a Felek erről megállapodnak. Kifejezett megállapodásnak minősül, ha az Eladó a módosított ÁSZF-et postai úton tértivevényes ajánlott küldeményként vagy más igazolható formában közli a Vevővel, aki az ellen a kézhezvételt követő 8 napon belül írásban kifejezetten nem tiltakozik.

II. AZ ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS TÁRGYA
1. A konkrét adásvételi szerződés tárgyát a Vevő írásbeli megrendelésében, e-mailben (a honlapról elérhető) annak az Eladó által történő írásbeli visszaigazolásában, illetve a szerződés erre szolgáló külön mellékletében kell részletesen megjelölni, illetve felsorolni. A szállított áru az alábbi: Termék.
2. Az Eladó által a Vevő részére küldött, illetve közölt árajánlat csupán tájékoztató jellegű, nem tekinthető a Ptk. 211.§ szerinti teljes körű szerződéses ajánlatnak. Az árajánlat írásbeli elfogadásával, illetve visszaigazolásával a Vevő kötelezettséget vállal arra, hogy a szerződésben foglalt fizetési feltételeknek megfelel. Az árajánlat, illetve az adásvételi szerződés alapján a Vevő által az Eladónak megküldött írásbeli megrendelés a Vevőre nézve kötelező erejű és általa vissza nem vonható, illetve egyoldalúan nem módosítható. A megrendelést e-mail útján, igazolható formában, a www.praktikatuzvedelem.hu által rendelkezésre bocsátott illetve a cég honlapjáról letölthető megrendelési oldalon kell elküldeni. A megrendelésnek az Eladó általi írásbeli visszaigazolását úgy kell tekinteni, hogy az létrehozza a Felek közötti adásvételi szerződést az Általános Szerződési Feltételek szerint.

III. ÁRAK
1. A mindenkor alkalmazandó bruttó, eladási árakat a Praktika tűzvédelemi Kft. www.praktikatuzvedelem.hu honlapján a Vevők számára hozzáférhető módon közzéteszi. A termék árak darabonként értendőek. A felek a konkrét adásvételi szerződésben megállapodhatnak az árjegyzékben feltüntetettől eltérő eladási árban is. (e-mailben) Az Eladó bármikor jogosult egyoldalúan módosítani a közzétett hatályos árjegyzéket, melyet a termék mellett egyértelműen megjelenít. Az Eladó köteles a megrendelés időpontja előtt a cég honlapján közzétenni a módosított árjegyzéket. Az akciós árakat a termék típus pontos meghatározása mellett, az adott időszakot egyértelműen meghatározva.

IV. FIZETÉSI FELTÉTELEK
1. A teljes vételár megfizetéséig, illetve a fizetési kötelezettség maradéktalan teljesítésének időpontjáig az Eladó tulajdoni jogfenntartással él. Ennek alapján a Vevő a teljes vételár kiegyenlítéséig az árut nem értékesítheti, nem terhelheti meg, nem adhatja másnak használatába és köteles azt megszakítás nélkül birtokában tartani. A Vevő tudomásul veszi, hogy fizetési kötelezettségei teljes kiegyenlítésének időpontjáig az Eladó bármikor és bárhogyan rendelkezhet az áru felől.
2. Amennyiben a Vevő fizetési kötelezettségeit határidőben nem teljesíti, az Eladó visszaszállíthatja saját telephelyére az árut mint saját tulajdonát. A visszavétel a fizetési kötelezettség teljesítésére történő írásbeli felszólítást követően bármikor és a Vevő költségére történik. A Vevő köteles az áru visszavételének céljából az Eladó képviselőit kérésükre beengedni, és tűrni az áru elszállítását. A Vevő köteles a szállítást követően azonnal, utánvéttel és a Praktika tűzvédelemi Kft. üzletében (7100 - Szekszárd, Csonka u. 10.) azonnal kifizetni a szerződés szerinti vételárat az Eladó részére, kivéve, ha a Felek ettől eltérően állapodtak meg. A számlát akkor kell időben kifizetettnek tekinteni, ha annak teljes összegét jóváírja az Eladó.
3. A fizetési kötelezettségek teljesítése szerződött partnerünknek Magyar Posta Zrt. - nek átvételt követően azzal egy időben készpénzben vagy az üzletben történik.
4. Az eladási ár vagy bármely jogcímen fennálló egyéb tartozás késedelmes fizetése esetén annak teljes összege után a Vevő a mindenkori jegybanki alapkamat kétszeresének megfelelő összegű késedelmi kamatot köteles Eladó részére megfizetni.
5. Amennyiben a Vevő valamely vételár részlettel, illetve egyéb fizetési kötelezettségével 30 napot meghaladó késedelembe esik, a még ki nem fizetett vételár részletek és egyéb tartozások azonnal egy összegben esedékessé válnak, tekintet nélkül a szerződésben egyébként kikötött fizetési módra vagy fizetési feltételekre.
6. Az Eladó jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani és az árut visszaszállítani, amennyiben a Vevőnek az Eladóval szemben bármilyen jogcímen lejárt tartozása van. Az Eladó elállása vagy felmondása esetén az eszközök elhasználtságának arányában használati díjat állapíthat meg, melynek mértéke minden megkezdett naptári hónapra számítva a mindenkori listaár nettó értékének 3%-a, és amelyet a Vevő köteles az Eladó bankszámlájára egy összegben az írásbeli felszólítás kézhezvételétől számított 8 napon belül átutalni.
7. A Vevő köteles az Eladó elállása, felmondása vagy a Vevő egyéb szerződésszegése következtében az Eladót ért minden kárt megtéríteni, különösen, de nem kizárólagosan az esetleges jogi vagy hatósági díjakat, illetékeket, igazolt ügyvédi díjat és perköltséget.
8. Amennyiben a Vevő nem teljesíti az Eladóval szemben fennálló bármilyen fizetési kötelezettségét, az Eladó jogosult követelésének teljes összegét a kamatokkal, díjakkal és járulékos költségekkel együtt a Vevővel szemben esetleg fennálló bármilyen jogcímű tartozásába beszámítani (ideértve bármilyen jóváírási értesítést, kölcsönt, visszatérítést, diszkontot, engedményeket vagy rabatokat, stb.)
9. Amennyiben a Vevő fizetési kötelezettségeit késedelmesen teljesíti, az Eladó jogosult felfüggeszteni minden szállítást a Vevő részére a tartozás teljes kiegyenlítéséig, valamint az esetleges folyamatban lévő vagy hátralékos megrendeléseket és szerződéseket azonnali hatállyal felmondani, illetve azoktól elállni. Az Eladó jogosult továbbá ilyen esetben visszavonni minden olyan utólagos engedményt, diszkontot vagy rabatot, amelyet esetleg biztosított a Vevő részére, de még nem írt jóvá, illetve nem fizetett ki.
10. A Vevő semmilyen jogcímen nem jogosult fizetési kötelezettségéből levonást végezni vagy abból visszatartani, az ilyen levonás, illetve visszatartás a fizetési kötelezettség elmulasztásának tekintendő és az erre vonatkozó, a jelen ÁSZF-ben, illetve az adásvételi szerződésben meghatározott jogkövetkezmények alkalmazhatóak rá.
11. Amennyiben a Vevőnél kétség merül fel fizetőképességét illetően, illetve megszegte a jelen ÁSZF-ben, illetve az adásvételi szerződésben meghatározott fizetési kötelezettségeit, az Eladó jogosult a vételár esetleges szállítási költségekkel és ÁFÁ-val, valamint egyéb járulékokkal növelt teljes bruttó összegének erejéig előleget bekérni. A Vevő fizetőképességét illető kétséget kell vélelmezni, ha a Vevő két egymást követő esetben több mint kéthetes késedelemmel teljesítette fizetési kötelezettségeit.

V. SZÁLLÍTÁSI IDŐ
1. Ha a megrendelt áruk Készletezett Áruk, a szállítási idő a megrendelés kézhezvételét követő max. 4 munkanap. A Nem Készletezett Áruk esetében a szállítási határidőt az ajánlat, a megrendelés visszaigazolása illetve a szerződés tartalmazza.
2. Amennyiben az Eladónak az adásvételi szerződésben vállalt kötelezettségei teljesítéséhez hatósági vagy egyéb engedélyre van szükséges, a teljesítési, illetve szállítási határidők az engedélyek beszerzéséhez szükséges időtartammal meghosszabbodnak.
3. Amennyiben az Eladónak az adásvételi szerződés teljesítéshez szükséges hatósági vagy egyéb engedélyt nem sikerül beszereznie, jogosult erre hivatkozással a szerződéstől elállni.
4. A szállítási határidőt betartottnak kell tekinteni, ha a megrendelt áruk a határidő legkésőbb utolsó napján elhagyják az Eladó raktárát, illetve telephelyét a Vevőnek vagy a fuvarozónak történő átadás útján. Az eladó jogosult a szállítási határidőn belül bármikor szállítani, a Vevő előzetes értesítése mellett.
5. Az Eladó vállalja, hogy az árukat olyan csomagolásban szállítja, amely biztosítani tudja az áruk kellő védelmét a károsodás ellen, amíg azok a Vevőnek átadásra nem kerülnek.
6. A Vevő köteles az áru átvételekor haladéktalanul aláírni a szállítás alapjául szolgáló szállítólevelet, és az árut átvizsgálni valamint a szállítólevélen feltüntetni az esetleges hiányokat, illetve hibákat. A mennyiségi hiányt haladéktalanul a szállítólevélen, a látható egyéb hibákat pedig 3 napon belül köteles a Vevő az Eladónak bejelenteni, a határidő leteltét követően az Eladó erre vonatkozó reklamációt nem fogad el (a Vevő az árut addig használatba nem veheti).
7. A Vevő köteles részszállításokat elfogadni az Eladótól.
8. Az Eladó jogosult az olyan akadályoztatásnak megfelelő időtartammal meghosszabbítani a szállítási határidőt, amelyet nem lehetett megelőzni minden óvintézkedés vagy erőfeszítés ellenére sem, vagy amelyet olyan intézkedés okozott, melyet a Vevő kért, illetve amely akadályoztatás jellegénél fogva nem az Eladó érdekkörében merült fel. Az Eladó ugyancsak a Vevő részére járó minden kompenzáció nélkül mentesül teljesítési kötelezettsége alól, amennyiben a jelen cikk 9. bekezdésében meghatározott vis maior esemény merült fel.
9. Vis maior eseménynek minősülnek az olyan felelősséget kizáró rendkívüli események, illetőleg körülmények, amelyek időlegesen, hosszabb időszakra vagy tartósan akadályozzák az Eladót kötelezettségeinek teljesítésében (különösen, de nem kizárólagosan a sztrájk, természeti katasztrófa, a kötelező jogszabályi előírások változásai, tűzvész, közúti forgalmi akadályok, baleset stb.) és amelyek a szerződéskötés után következnek be.


VI. AZ ÁRUKHOZ FŰZŐDŐ TULAJDONI JOGCÍM FENNTARTÁSA ÉS A KÁRVESZÉLY ÁTSZÁLLÁSA
1. A Vevő akkor szerzi meg teljes körűen az árukhoz fűződő tulajdonjogot, amikor kifizeti a teljes vételárat és teljesít bármely és minden egyéb pénzügyi kötelezettséget is, amellyel az Eladó felé tartozik.
2. Az árura vonatkozó kárveszély akkor száll át a Vevőre, amikor az árut a Vevőnek átadják, illetve leszállítják a Vevő által meghatározott helyre.

VII. SZAVATOSSÁG ÉS JÓTÁLLÁS
1. Az Vevő köteles az átvételkor haladéktalanul ellenőrizni azt minőségi és mennyiségi szempontból, és az esetleges reklamációkat az alább részletezett határidőn belül benyújtani, a Praktika tűzvédelemi Kft. által a Vevő rendelkezésére bocsátott a cég honlapjáról letölthető reklamációs űrlapjának használatával. A Vevő köteles az átvételkor azonnal vagy legkésőbb 1 munkanapon belül írásban benyújtani a látható hibákra vonatkozó minőségi kifogásait. A jótállás hatálya alá tartozó rejtett hibákat a Vevő köteles a jótállási határidő alatt, de közvetlenül a hiba felfedezését követően írásban bejelenteni az Eladó felé.
2. Hibás áruk szállítása esetén a Vevő elsősorban a hiba (hibák) kiküszöbölésére jogosult a hibás árunak vagy egy részének kijavítása vagy kicserélése útján (ha a hibákat nem lehet kijavítani, vagy az aránytalan költséggel járna, illetve a Felek a minőségi kifogás rendezésének erről a módjáról állapodtak meg). Amennyiben a kijavítás, illetve kicserélés nem lehetséges, a Vevő kérheti az áru vételárának leszállítását (árengedmény).
3. A szavatossági, illetve jótállási időn belül bejelentett jogos hibák esetében az Eladó köteles a javítást a saját költségére lebonyolítani. A Vevő köteles a saját költségére és felelősségére megküldeni a hibás árut az Eladó részére, illetve azt személyesen eljuttatni az Eladó székhelyén működő márkaszervizbe. Az Eladó köteles a kijavított árut 30 napon belül visszaküldeni a Vevőnek.
4. Az Eladó nem felelős a normál kopás, a szakszerűtlen kezelés és/vagy a Vevő vagy harmadik fél által végzett javítás, a használati útmutatóval ellentétes használat, az erőszakos külső behatás vagy a helytelen tárolás következtében fellépő hibákért.

VIII. AZ INFORMÁCIÓK BIZALMAS KEZELÉSE
Minden reklámanyagot, műszaki adatot vagy az árukról szóló egyéb információkat, amelyeket az adásvételi szerződés megkötése, illetve teljesítése során nyújt Eladó a Vevő részére, marketing megállapodás vagy kölcsönös marketingtevékenységre vonatkozó megállapodás alapján kell szolgáltatni. Ezen anyagok bármilyen felhasználása csak az Eladó kifejezett írásbeli jóváhagyása esetén megengedett. A Vevő köteles az Eladó által bizalmasként megjelölt információkat megőrizni és gondoskodni arról, hogy azok illetéktelen harmadik személy tudomására ne kerüljenek. Amennyiben a Vevő megszegi ezen pontban foglalt kötelezettségeit, az Eladó jogosult a Vevővel fennálló bármely szerződéses jogviszonyt azonnali hatállyal felmondani, beleértve ebbe az utólagos árengedményre (bonusz) vonatkozó megállapodásokat is, valamint megtagadni a Vevő részére egyébként járó bonusz kifizetését.

IX. VÉDJEGYHASZNÁLAT
1. A jelen ÁSZF minden olyan védjegyre, márkára, logóra vagy kereskedelmi névre vonatkozik, amely a Praktika tűzvédelemi Kft. és a www.praktikatuzvedelem.hu tulajdonában áll vagy amelyekre nézve jogokkal rendelkezik, a továbbiakban: „Védjegyek".
2. A Vevő számára kifejezetten tilos az „Praktika tűzvédelem" Védjegyek bármilyen használata üzleti irataiban, eltekintve a terméknév egyszerű idézésétől vagy az arra való hivatkozástól, a kérdéses terméket érintő tényleges kereskedelmi tevékenységgel összefüggésben.
Ezen túlmenően szigorúan tilos a logók, grafikák és a praktikatuzvedelem.hu Védjegyekből vett egyéb megkülönböztető jelek vagy a Praktika Tűzvédelem hirdetéséből vett más jellegzetességek használata, kivéve, ha beszerezték a Praktika Tűzvédelemi Kft. előzetes írásbeli jóváhagyását.
3. Bármilyen reklámkampányt, amely bármilyen módon megemlíti a Praktika Tűzvédelem Védjegyek bármelyikét vagy a Vevő hirdetéséből vett jellegzetességeket, be kell nyújtani társaságunkhoz, amely fenntartja azt a jogot, hogy elvégezze az általa kívánt változtatásokat az említett kampányon, saját belátása szerint meghatározza a Praktika Tűzvédelem Védjegyek használatának módját, és elutasítsa a benyújtott kereskedelmi vagy reklámprojektet, ha az összeegyeztethetetlennek látszik a Praktika Tűzvédelem Védjegyeinek imázsával, vagy ha a kérdéses termékek teljes értékesítési számadatai nem elégségesek.
4. Ezek teljesítésének érdekében a Vevő köteles minden hirdetési kampányt benyújtani az Praktika Tűzvédelemi Kft.- hez annak jóváhagyása céljából, mielőtt beindítaná azokat, kellő időt hagyva az elbírálásra.

X. A SZEMÉLYES ADATOK VÉDELME
A Vevő ezennel jóváhagyja, hogy az Eladó feldolgozza és tárolja a Vevő azon személyes adatait, amelyek szükségesek az adásvételi szerződés megvalósításához. Az Eladó vállalja, hogy ezen információkat nem tárja fel harmadik fél előtt

XI. ALKALMAZANDÓ JOG
A jelen ÁSZF-re a magyar jog szabályait kell alkalmazni.

XII. ILLETÉKESSÉG
A jelen ÁSZF-ből eredő vagy azzal kapcsolatos bármely felek közötti jogvita elbírálására a perértéktől függően hatáskörrel rendelkező Tolna Megyei Bíróság, kizárólagosan illetékes.

17/1999. (II. 5.) Korm. rendelet a távollevők között kötött szerződésekről
A Kormány a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény (a továbbiakban: Fvtv.) 55. §-ának e) pontjában foglalt felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:
1. § (1) A rendelet hatálya arra a szerződésre terjed ki, amelyet gazdálkodó szervezet vagy magyarországi fióktelepe útján külföldi székhelyű vállalkozás (a továbbiakban együtt: gazdálkodó szervezet) és fogyasztó köt egymással a gazdálkodó szervezet áruértékesítő, illetve szolgáltató tevékenységi körében kizárólag egy vagy több távközlő eszköz használata útján (távollevők között kötött szerződés).
(2) A rendelet akkor alkalmazható, ha külön jogszabály a rendelet hatálya alá tartozó szerződésről eltérően nem rendelkezik.
(3) A rendelet hatálya nem terjed ki:
a) a pénzügyi szolgáltatási és a kiegészítő pénzügyi szolgáltatási, a biztosítási és a biztosításközvetítői, a befektetési szolgáltatási és a kiegészítő befektetési szolgáltatási tevékenységgel kapcsolatos szerződésre, valamint az önkéntes kölcsönös biztosító pénztári és a nyugdíjpénztári szolgáltatásokkal kapcsolatos szerződésre;
b) automatából történő értékesítésre;
c) nyilvános távbeszélő állomás igénybevétele útján a távbeszélő szolgáltatást nyújtó szervezettel kötött szerződésre;
d) az építési szerződésre;
e) ingatlan tulajdonjogának vagy ingatlanra vonatkozó más jog megszerzésére irányuló szerződésekre, kivéve a bérleti szerződést;
f) az árverésen kötött szerződésre.
(4) A mindennapi fogyasztásra szolgáló áruk rendszeres házhoz szállítására vonatkozó szerződésre kizárólag a 7. § (2)-(3) bekezdése, a 8-11. § alkalmazható, az utazási szerződésre és az ingatlanok időben megosztott használati jogának megszerzésére irányuló szerződésre pedig kizárólag a 9. § alkalmazható.
(5) E rendelet alkalmazásában távközlő eszköz: bármely eszköz, amely alkalmas a felek távollétében - szerződés megkötése érdekében - szerződési nyilatkozat megtételére. Ilyen eszköz különösen a címzett vagy a címzés nélküli nyomtatvány, a szabványlevél, a sajtótermékben közzétett hirdetés megrendelőlappal, a katalógus, a telefon, az automata hívókészülék, a rádió, a videotelefon, videotex (mikroszámítógép képernyővel) billentyűzettel vagy érintőképernyővel, az elektronikus levél (e-mail), a távmásoló (telefax) és a televízió.
2. § (1) A gazdálkodó szervezet a szerződés megkötése előtt kellő időben köteles a fogyasztót tájékoztatni:
a) a gazdálkodó szervezet cégnevéről (nevéről), székhelyéről (lakóhelyéről), a külön jogszabályban meghatározott nyilvántartásba vételi számáról, adószámáról és telefonszámáról;
b) a szerződés tárgyának lényeges tulajdonságairól;
c) az ellenszolgáltatásról, beleértve az ellenszolgáltatáshoz kapcsolódó egyéb fizetési kötelezettséget is;
d) szükség szerint a szállítás költségéről;
e) a fizetés, a szállítás vagy a teljesítés egyéb feltételeiről;
f) az elállás jogáról (4-5. §);
g) a távközlő eszköz használatának díjáról, ha azt az alapdíjtól eltérően állapítják meg;
h) az ajánlati kötöttség idejéről;
i) a szerződés legrövidebb időtartamáról olyan esetben, amikor a szerződésben foglaltak teljesítésére folyamatosan vagy ismétlődően kerül sor.
(2) A gazdálkodó szervezet az (1) bekezdés szerinti tájékoztatási kötelezettségnek egyértelműen, közérthetően és pontosan, az igénybe vett távközlő eszköznek megfelelő módon köteles eleget tenni.
(3) Ha a gazdálkodó szervezet telefonon tesz szerződéskötésre ajánlatot a fogyasztónak, annak kezdetekor köteles közölni legalább cégnevét (nevét), székhelyét (lakóhelyét) és telefonszámát, valamint a fogyasztó figyelmét kifejezetten fel kell hívnia szerződéskötésre irányuló szándékára.
3. § (1) A gazdálkodó szervezet köteles a fogyasztót a szerződés megkötése előtt kellő időben, de legkésőbb a szerződés megkötésekor a 2. § (1) bekezdésének a)-f) pontjában foglaltakról írásbeli tájékoztatóval vagy más, a szóbeli tájékoztatást megerősítő dokumentummal (a továbbiakban együtt: írásbeli tájékoztató) ellátni.
(2) Az írásbeli tájékoztatónak az (1) bekezdésben előírtakon felül tartalmaznia kell:
a) a 4. § szerinti elállási jog gyakorlásának feltételeit, módját és következményeit, ideértve a 4. § (5) bekezdésében, a 6. §-ban és a 7. § (3) bekezdésében foglaltakat, továbbá azt az esetet is, amikor a fogyasztót az 5. § alapján az elállás joga nem illeti meg;
b) a gazdálkodó szervezet azon telephelye (fiókja) vagy egyéb szervezeti egysége címét, ahol a fogyasztó kifogásait érvényesítheti;
c) a szavatosság, illetve a jótállás feltételeit, valamint a teljesítést követően igénybe vehető kiegészítő szolgáltatás (alkatrészellátás, javítószolgálat) biztosítását;
d) a szerződés megszüntetésének lehetőségét, ha az határozatlan időre szól, vagy tartama az egy évet meghaladja.
(3) Az (1)-(2) bekezdésben foglaltak nem alkalmazhatóak távközlő eszköz útján egyetlen alkalommal nyújtott olyan szolgáltatás esetében, amelynek ellenértékét a távközlő eszköz üzemeltetője részére kell megfizetni. A fogyasztót azonban ilyen esetben is tájékoztatni kell a gazdálkodó szervezet (2) bekezdés b) pontjában meghatározott címéről.
4. § (1) A fogyasztó a szerződéstől nyolc munkanapon belül indokolás nélkül elállhat.
(2) A fogyasztó az elállás jogát attól a naptól kezdve gyakorolhatja, amikor az árut átvette, szolgáltatás nyújtása esetében pedig, amikor a szerződést megkötötte, feltéve, hogy a gazdálkodó szervezet a 3. § szerinti tájékoztatási kötelezettségének eleget tett.
(3) Ha a gazdálkodó szervezet nem tesz eleget a 3. § szerinti tájékoztatási kötelezettségének, a fogyasztó az elállás jogát az áru átvételének napjától, szolgáltatás nyújtása esetében pedig a szerződés megkötésének napjától számított három hónapon belül gyakorolhatja.
(4) Ha a 3. § szerinti tájékoztatásra a (3) bekezdésben meghatározott három hónapon belül sor kerül, a fogyasztó számára az elállásra nyitva álló nyolc munkanapos határidő attól a naptól kezdődik, amikor a tájékoztatót kézhez kapta.
(5) A gazdálkodó szervezet köteles a fogyasztó által kifizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb az elállást követő harminc napon belül visszatéríteni. A fogyasztó viseli az elállási jog gyakorlása miatt az áru visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült költségeket. A fogyasztót ezenfelül egyéb költség nem terheli. A gazdálkodó szervezet azonban követelheti az áru nem rendeltetésszerű használatából eredő kárának megtérítését.
5. § A felek eltérő megállapodása hiányában a fogyasztó nem gyakorolhatja a 4. § szerinti elállási jogot
a) szolgáltatás nyújtására vonatkozó szerződés esetében, ha a nyolc munkanapos elállási határidő lejárta előtt a gazdálkodó szervezet a teljesítést a fogyasztó beleegyezésével megkezdte;
b) olyan áru értékesítése, illetve szolgáltatás nyújtása esetében, amelynek ára, illetve díja a pénzpiac gazdálkodó szervezet által nem irányítható ingadozásától függ;
c) olyan áru értékesítése esetében, amely a fogyasztó személyéhez kötött, illetve amelyet a fogyasztó utasításai alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy amely természeténél fogva nem szolgáltatható vissza vagy gyorsan romlandó;
d) hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépi szoftver példányára vonatkozó szerződés esetében, ha a csomagolást a fogyasztó felbontotta;
e) hírlap, folyóirat és időszaki lap terjesztésére vonatkozó szerződés esetében;
f) szerencsejáték-szerződés esetében.
6. § (1) Ha az áru árát vagy a szolgáltatás díját részben vagy egészben a gazdálkodó szervezet által nyújtott kölcsön [Fvtv. 2. § d) pont] fedezi, a fogyasztó 4. § szerinti elállási jogának gyakorlása a fogyasztási kölcsönszerződést is felbontja.
(2) A fogyasztó a gazdálkodó szervezetnek a fogyasztási kölcsönszerződés felbontásából eredő kárát nem köteles megtéríteni, és tőle kamat vagy egyéb költség sem követelhető. A gazdálkodó szervezet azonban követelheti a fogyasztótól a kölcsönszerződés megkötéséből eredő kárának megtérítését, feltéve, hogy a kölcsönszerződésben ezt a kár elemeinek és összegszerűségének meghatározásával kifejezetten kikötötte, és a 3. § szerinti tájékoztatási kötelezettségének eleget tett.
(3) Az (1)-(2) bekezdésben foglaltakat kell megfelelően alkalmazni, ha az áru árát vagy a szolgáltatás díját részben vagy egészben harmadik személy által nyújtott fogyasztási kölcsön (a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvény 2. számú melléklete III. 5. pont) fedezi, feltéve, hogy a fogyasztási kölcsönszerződés a pénzügyi intézmény és a gazdálkodó szervezet előzetes megállapodásán alapul. A gazdálkodó szervezet köteles a fogyasztó elállásáról a pénzügyi intézményt haladéktalanul értesíteni.
7. § (1) A felek eltérő megállapodása hiányában a gazdálkodó szervezet a fogyasztótól kapott felszólítás kézhezvételétől számított harminc napon belül köteles a szerződés szerinti teljesítésre.
(2) Ha a gazdálkodó szervezet a szerződésben vállalt kötelezettségét azért nem teljesíti, mert a szerződésben meghatározott áru nem áll rendelkezésére, illetve a megrendelt szolgáltatást nem áll módjában nyújtani, köteles erről a fogyasztót haladéktalanul tájékoztatni, valamint a fogyasztó által fizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb harminc napon belül visszatéríteni. E kötelezettség teljesítése a gazdálkodó szervezetet nem mentesíti szerződésszegése egyéb következményei alól.
(3) Ha a gazdálkodó szervezet a szerződésben meghatározott módon helyettesítő áruval, illetve szolgáltatással teljesít, a 4. § szerinti elállási jog gyakorlása folytán az áru visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült költségek a gazdálkodó szervezetet terhelik. A költségek viseléséről, valamint a megfelelően helyettesítő áruval, illetve szolgáltatással történő teljesítésről a gazdálkodó szervezet egyértelműen és pontosan köteles a fogyasztót tájékoztatni.
8. § (1) A gazdálkodó szervezet nem követelhet a fogyasztótól ellenszolgáltatást, ha olyan árut értékesít, illetve olyan szolgáltatást nyújt, amelyet korábban a fogyasztó nem rendelt meg.
(2) A fogyasztó nyilatkozatának elmulasztása esetén sem lehet vélelmezni a gazdálkodó szervezet ajánlatának - hallgatólagos - elfogadását.
9. § (1) A fogyasztó kifejezett hozzájárulása szükséges ahhoz, hogy a gazdálkodó szervezet a szerződéskötés céljából automata hívókészüléket, illetve távmásolót (telefaxot) használjon.
(2) Ha külön jogszabály eltérően nem rendelkezik, a gazdálkodó szervezet a fogyasztó kifejezett tiltakozásának hiányában használhat olyan, közvetlen kapcsolatot lehetővé tevő távközlő eszközt, amely nem tartozik az (1) bekezdés hatálya alá.
10. § A gazdálkodó szervezetet terheli annak bizonyítása, hogy a rendeletben meghatározott tájékoztatási kötelezettségének eleget tett, a határidők betartására vonatkozó előírásokat megtartotta, valamint a fogyasztó 9. §-ban előírt hozzájárulását beszerezte.
11. § (1) A fogyasztó a rendeletben meghatározott jogáról érvényesen nem mondhat le.
(2) A rendeletben foglaltaktól csak a fogyasztó javára lehet eltérni.
12. § (1) Ez a rendelet 1999. március 1-jén lép hatályba, rendelkezéseit csak a hatálybalépését követően kötött szerződésekre kell alkalmazni.
(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg a házaló kereskedésről szóló 44/1998. (III. 11.) Korm. rendelet 4. §-ának (1)-(2) bekezdésében a "nyolc napon belül" szövegrész helyébe a "nyolc munkanapon belül" szövegrész lép.
(3) Ez a rendelet a Magyar Köztársaság és az Európai Közösségek és azok tagállamai között társulás létesítéséről szóló, Brüsszelben, 1991. december 16-án aláírt Európai Megállapodás tárgykörében, a megállapodást kihirdető 1994. évi I. törvény 3. §-ával összhangban az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a távolban kötött szerződések tekintetében a fogyasztók védelméről szóló 97/7/EK irányelvével összeegyeztethető szabályozást tartalmaz.

2001. évi CVIII. törvény
az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről
Az Országgyűlés az elektronikus kereskedelem fejlődése és ez által a gazdasági fejlődés előmozdítása, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások révén a magyar gazdaság nemzetközi versenyképességének javítása, továbbá az elektronikus kereskedelmi kapcsolatokban a fogyasztók jogainak védelme érdekében az európai uniós jogszabályokkal összhangban az alábbi törvényt alkotja:
A törvény hatálya
1. § (1) E törvény rendelkezéseit kell alkalmazni:
a) a Magyar Köztársaság területéről nyújtott, valamint a Magyar Köztársaság területére irányuló információs társadalommal összefüggő szolgáltatásra;
b) az a) pontban meghatározott szolgáltatás tekintetében igénybe vevőnek, illetve szolgáltatónak minősülő természetes, illetve jogi személyre vagy jogi személyiség nélküli szervezetre.
(2) Az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás más részes állama területén letelepedett, a Magyar Köztársaság területére irányuló szolgáltatást nyújtó szolgáltatókra a szabályozott területtel kapcsolatos követelmények nem terjednek ki.
(3) E törvény hatálya nem terjed ki a bírósági, illetőleg egyéb hatósági eljárásban nyújtott és felhasznált információs társadalommal összefüggő szolgáltatásra és nem érinti a személyes adatok védelmére vonatkozó jogszabályok alkalmazását.
(4) E törvény hatálya nem terjed ki az olyan közlésekre, amelyet gazdasági vagy szakmai tevékenység, vagy közfeladat körén kívül eső célból eljáró személy tesz információs társadalommal összefüggő szolgáltatás igénybevételével, ideértve az ilyen módon tett szerződési nyilatkozatokat is.
Értelmező rendelkezések
2. § E törvény alkalmazásában:
a) Elektronikus kereskedelmi szolgáltatás: olyan információs társadalommal összefüggő szolgáltatás, amelynek célja valamely birtokba vehető forgalomképes ingó dolog - ideértve a pénzt és az értékpapírt, valamint a dolog módjára hasznosítható természeti erőket -, szolgáltatás, ingatlan, vagyoni értékű jog (a továbbiakban együtt: áru) üzletszerű értékesítése, beszerzése, cseréje vagy más módon történő igénybevétele;
b) Elektronikus út: elektronikus adatfeldolgozást, -tárolást, illetőleg -továbbítást végző vezetékes, rádiótechnikai, optikai vagy más elektromágneses eszközök alkalmazása;
c) Az Európai Gazdasági Térség tagállama: az Európai Unió tagállama és az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más állam;
d) Igénybe vevő: az a természetes, illetve jogi személy vagy jogi személyiség nélküli szervezet, aki/amely információs társadalommal összefüggő szolgáltatást vesz igénybe;
e) Információ: bármely, elektronikus úton feldolgozható, tárolható, továbbítható adat, jel, kép tekintet nélkül arra, hogy annak tartalma jogi védelemben részesül-e;
f) Információs társadalommal összefüggő szolgáltatás: elektronikus úton, távollevők részére, rendszerint ellenszolgáltatás fejében nyújtott szolgáltatás, amelyhez a szolgáltatás igénybe vevője egyedileg fér hozzá;
g) Magyar Köztársaság területére irányuló szolgáltatás: minden olyan szolgáltatás, melyről a használt nyelv, a pénznem és egyéb körülmények alapján valószínűsíthető, hogy magyarországi igénybe vevők számára kívánják elérhetővé tenni;
h) Magyar Köztársaság területéről nyújtott szolgáltatás: a Magyar Köztársaság területén lévő székhelyén, telephelyén vagy lakóhelyén az adott információs társadalommal összefüggő szolgáltatással kapcsolatos tényleges tevékenységet végző szolgáltató által nyújtott információs társadalommal összefüggő szolgáltatás;
i) Szabályozott szakma: a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló törvényben meghatározott szakma;
j)
k) Szolgáltató: az információs társadalommal összefüggő szolgáltatást nyújtó természetes, illetve jogi személy vagy jogi személyiség nélküli szervezet;
l) Közvetítő szolgáltató: az információs társadalommal összefüggő szolgáltatást nyújtó szolgáltató, amely
la) az igénybe vevő által biztosított információt távközlő hálózaton továbbítja, vagy a távközlő hálózathoz hozzáférést biztosít (egyszerű adatátvitel és hozzáférés-biztosítás);
lb) az igénybe vevő által biztosított információt távközlő hálózaton továbbítja, és az alapvetően a más igénybe vevők kezdeményezés&eacu